O nama

Udruženje "Centar za istraživanje Dunavskog regiona" je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti naučnog istraživanja, međuregionalne saradnje i edukacije mladih iz zemalja Dunavskog regiona.

Ciljevi Udruženja su:
 • edukacija građana, a posebno studenata i mladih stručnjaka, društveno aktivnih mladih ljudi, zainteresovanih za istraživanja Dunavskog regiona
 • jačanje kapaciteta mladih i njihovo povezivanje u cilju zagovaranja i stvaranja medjuregionalnog dijaloga, prekogranične akademske saradnje
 • promovisanje afirmacije multikulturalizma, tolerancije, multinacionalnosti i multikonfesionalnosti, kao i borba protiv bilo kakvog oblika diskriminacije u Dunavskom regionu
 • realizacija projekata
 • organizovanje aktivnosti u oblastima predviđenim ciljevima Udruženja
 • javno zagovaranje u oblasti kulturnog nasleđa Dunavskog regiona
 • partnerstva sa akademskim zajednicama Dunavskog regiona i civilnim društvom
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ostvarivanja ciljeva Udruženja
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti predviđenim ciljevima Udruženja
 • objavljuje štampane i multimedijalne publikacije o pitanjima koja se odnose na Dunavski region, u skladu sa zakonom
 • organizuje akcije za promovisanje vrednosti Dunavskog regiona
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, omladinskim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave implementacijom ciljeva Dunavske strategije

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora (Izvršni direktor), a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora (Zamenik izvršnog direktora).

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

DAReC tim

Team Member
Aleksandar M. Gajić
Direktor
aleksandarmgajic@darec.rs
Team Member
Aleksandar Stevanović
Koordinator za logističku podršku
aleksandar.stevanovic@darec.rs
Team Member
Sanja Jugović
Programska koordinatorka
sanja.jugovic@darec.rs
Team Member
Delia Bosiok
Koordinatorka za pravna pitanja
delia.bosiok@darec.rs
Team Member
Slađana Stojanović
Koordinatorka Projektnog tima
sladjana.stojanovic@darec.rs
Team Member
Marko Marković
Koordinator Fundraising tima
marko.markovic@darec.rs
Team Member
Kristina Radović
Koordinatorka za odnose za medijima
office@darec.rs
Team Member
Aleksandra Ždero
Koordinatorka za medjunarodne odnose
office@darec.rs
The Danube Region
Europäische Donau - Akademie
Dunavska strategija EU i Srbija
Back to top